اسناد پایه شغل مدیریت روابط عمومی

اسناد پایه
برای دانلود سند مورد نظر خود بر روی فرمت دلخواه کلیک کنید.
اسناد در دو فرمت PDF و DOC در دسترس می باشد.
اسناد برنامه ی جهانی ESCO

اسناد جهت مطالعه

اقتصاد در عصر جدید

5222

ثبات افیون کسب و کارها

01111

World in Figures

world-642x479

آشوب بزرگ

ایده ها

سراب توسعه

سرمایه ی فراموش شده

استارتاپ به سبک ایرانی

100 سال دگر ...

20 تغییر بزرگ تکنولوژی

ابتکارات صرفه جویانه

جهانی از اعداد

20 تغییر بزرگ جهان

مدیریت استعدادها

راهنمای ریسک کشوری