مدیر روابط عمومی - سطوح برنزی
مدیر روابط عمومی - سطوح نقره‌ای
مدیر روابط عمومی - سطوح عالی
سخنگو و مدیر ارتباطات
مدیر رویداد
مدیر منابع انسانی
مدیر آموزش سازمان (نهاد یا بنگاه)
مدرس سوادرسانه‌ای
مدیر بازاریابی و فروش
مدیر هتل
مدیر بانک
مدیر رستوران و غذاخوری