شهرزاد مردان پور

  • لیسانس زبان انگلیسی
  • کارشناسی ارشد علوم اجتماعی جامعه شناسی
  • کارشناس روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران
  • رییس اداره امور اجرایی شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران
  • معاون دفتر روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران
ممکن است مطالب زیر را بپسندید
نظر خود را بفرمایید :

آدرس ایمیل شما در سایت نمایش داده نخواهد شد.