دسته بندی

شناسنامه دوم

آغاز به‌کار مرکز سنجش صلاحیت حرفه‌ای منابع انسانی در انجمن صنفی مدیران منابع انسانی

این مدل که در حال حاضر توسط اتحادیه اروپا برای ساماندهی نیروی کار در ۲۸ کشور اتحادیه، طی ۲۰ سال گذشته توانسته یک پروتکل و استانداردسازی دقیق برای تمامی مشاغل بر اساس تعیین سطح خبرگی بر اساس KSA دانش و مهارت و تواناییهای افراد تدوین نماید و ۱۳۰ میلیون نفر متخصص در جهان تا کنون توسط این مدل مورد ارزیابی و تعیین سطح قرار رفته اند.