گزارش کامل نتایج هم اندیشی ۲

حوزه : روابط عمومی
موضوع : موثرترین راهکار
صاحب ایده : دکتر محمدرضا حقیقی
تاریخ برگزاری : ۱۴۰۰/۶/۱۳ الی ۱۴۰۰/۶/۲۰
نشان آور دانش و مهارت آینده
نشان آور دانش و مهارت آینده
نشان آور دانش و مهارت آینده
نشان آور دانش و مهارت آینده
نشان آور دانش و مهارت آینده