گزارش کامل نتایج هم اندیشی ۳

حوزه : روابط عمومی
موضوع : موثرترین راهکار
صاحب ایده : آقای جواد قاسمی
تاریخ برگزاری : ۱۴۰۰/۶/۲۶ الی ۱۴۰۰/۶/۲۷
نشان آور دانش و مهارت آینده
نشان آور دانش و مهارت آینده
نشان آور دانش و مهارت آینده
نشان آور دانش و مهارت آینده