گزارش کامل نتایج هم اندیشی ۱

حوزه : روابط عمومی
موضوع : موثرترین راهکار
صاحب ایده : دکتر داود زارعیان
تاریخ برگزاری : ۱۴۰۰/۶/۶ الی ۱۴۰۰/۶/۱۲
نشان آور دانش و مهارت آینده
نشان آور دانش و مهارت آینده
نشان آور دانش و مهارت آینده
نشان آور دانش و مهارت آینده
نشان آور دانش و مهارت آینده
نشان آور دانش و مهارت آینده