نتایج باهم اندیشی ۱

حوزه : روابط عمومی
موضوع : موثرترین راهکار
صاحب ایده : دکتر داود زارعیان
تاریخ برگزاری : ۱۴۰۰/۶/۶ الی ۱۴۰۰/۶/۱۲
نشان آور دانش و مهارت آینده
نشان آور دانش و مهارت آینده
نشان آور دانش و مهارت آینده
نشان آور دانش و مهارت آینده
نشان آور دانش و مهارت آینده
نشان آور دانش و مهارت آینده

نتایج باهم اندیشی ۲

حوزه : روابط عمومی
موضوع : موثرترین راهکار
صاحب ایده : دکتر محمدرضا حقیقی
تاریخ برگزاری : ۱۴۰۰/۶/۱۳ الی ۱۴۰۰/۶/۲۰
نشان آور دانش و مهارت آینده
نشان آور دانش و مهارت آینده
نشان آور دانش و مهارت آینده
نشان آور دانش و مهارت آینده
نشان آور دانش و مهارت آینده

نتایج باهم اندیشی ۳

حوزه : روابط عمومی
موضوع : موثرترین راهکار
صاحب ایده : آقای جواد قاسمی
تاریخ برگزاری : ۱۴۰۰/۶/۲۶ الی ۱۴۰۰/۶/۲۷
نشان آور دانش و مهارت آینده
نشان آور دانش و مهارت آینده
نشان آور دانش و مهارت آینده
نشان آور دانش و مهارت آینده