روح الله چوبلی

 • دانشجوی مقطع دکتری علوم ارتباطات اجتماعی
  کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
  لیسانس حسابداری
  مدیر روابط عمومی واموربین الملل شرکت شهرسالم تهران
  مشاور معاون حمل ونقل وترافیک شهرداری تهران
  مدیر روابط عمومی واموربین الملل ستادمرکزی معاینه فنی
  رئیس شورای سیاستگذاری وسردبیر هفته نامه سخن ملت
ممکن است مطالب زیر را بپسندید
نظر خود را بفرمایید :

آدرس ایمیل شما در سایت نمایش داده نخواهد شد.