گزارش کامل نتایج هم اندیشی ۱

حوزه : روابط عمومی
موضوع : موثرترین راهکار
صاحب ایده : دکتر داود زارعیان
تاریخ برگزاری : ۱۴۰۰/۶/۶ الی ۱۴۰۰/۶/۱۲

سولات اصلی :

مهم‌ترین مانع توسعه حرفه‌ای روابط عمومی‌ها در « سازمان‌های دولتی و عمومی » کدام‌اند؟

مهم‌ترین مانع توسعه حرفه‌ای روابط عمومی‌ها در « بخش خصوصی » کدام‌اند؟

گزارش کامل نتایج هم اندیشی ۲

حوزه : روابط عمومی
موضوع : موثرترین راهکار
صاحب ایده : دکتر محمدرضا حقیقی
تاریخ برگزاری : ۱۴۰۰/۶/۱۳ الی ۱۴۰۰/۶/۲۰

سولات اصلی :

کدام یک از نهادهای مرجع زیر در تحولات جاری روابط عمومی کشور تاثیرگذاری بیشتری دارند؟ (وضعیت موجود)

کدامیک از نهادهای مرجع زیر می توانند در تحولات حوزه روابط عمومی تاثیرگذاری بیشتری داشته باشند؟ (وضعیت مطلوب)

گزارش کامل نتایج هم اندیشی ۳

حوزه : روابط عمومی
موضوع : موثرترین راهکار
صاحب ایده : آقای جواد قاسمی
تاریخ برگزاری : ۱۴۰۰/۶/۲۶ الی ۱۴۰۰/۶/۲۷

سولات اصلی :

موثرترین راهکار برای « ارتقای شایستگی » مدیران و کارشناسان روابط عمومی کدام است؟