باشگاه ESCO

امیر لعلی

دارنده گواهینامه مهارت حرفه ای با استاندارد اروپایی ESCO

مدیر روابط عمومی

جمشید قزوینیان

دارنده گواهینامه مهارت حرفه ای با استاندارد اروپایی ESCO

مدیر روابط عمومی

جواد قاسمی

دارنده گواهینامه مهارت حرفه ای با استاندارد اروپایی ESCO

مدیر روابط عمومی

حسن خسروی

دارنده گواهینامه مهارت حرفه ای با استاندارد اروپایی ESCO

مدیر روابط عمومی